Ääniä työelämästä #5: Henkilöstökonsultti

“Ääniä työelämästä” on juttusarja, jossa eri aloilla ja eri paikkakunnilla työskentelevät psykologit kertovat työstään. Juttusarjan tarkoituksena on tarjota opiskelijoille näkemystä erilaisista mahdollisista psykologin työtehtävistä. Uusi teksti julkaistaan aina kuun alkupuolella, ja vanhoista teksteistä löytyy hakemisto jutun lopusta.

Henkilöstökonsultti

Olen Anni, psykologi ja henkilöstökonsultti Espoosta. Työskentelen Barona Työkykypalvelut Oy:llä henkilöstökonsulttina ammatillisen kuntoutuksen parissa työ- ja organisaatiopsykologian kentässä.

Tein psykologiharjoitteluni Pirkanmaan TE-toimistossa ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologin tehtävissä Tampereella keväällä 2015 ja työllistyin valmistumiseni jälkeen vastaaviin tehtäviin Uudenmaan TE-toimistolle. Työ oli opettavaista ja palkitsevaa asiakastyötä, mutta kaipasin pidemmällä tähtäimellä työhöni monipuolisempia työtehtäviä, dynaamisempaa työympäristöä ja tiimityötä. Kartoitinkin uteliaasti uusia työmahdollisuuksia ja törmäsin Baronan ilmoitukseen avoimesta paikasta. Työnkuva edellytti työmarkkinaosaamista, haastatteluvalmiuksia ja valmentavaa työotetta, joten päätin hakea paikkaa ja ottaa siitä enemmän selvää.

Olen työskennellyt nyt vuoden ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajana. Autan työkyvyttömyysuhan alla olevia henkilöitä laatimaan uusia urasuunnitelmia, vaihtamaan ammattia ja löytämään oma paikkansa työelämästä heidän työkykyrajoitteistaan huolimatta. Henkilöasiakkaat eli kuntoutujat ohjautuvat palveluumme esimerkiksi vakuutusyhtiöiltä työeläke- tai tapaturmavakuutusjärjestelmien kautta. Heillä on taustallaan fyysisiä ja/tai psyykkisiä työkykyrajoitteita, jotka asettavat haasteita omassa työssä jatkamiselle. Tapaan aluksi kuntoutujan, jolle ammatillisen kuntoutuksen oikeus on myönnetty, ja kartoitan hänen työkykyrajoitteitaan, osaamistaustaansa ja valmiuksiaan suhteessa työmarkkinoihin. Tämän jälkeen laadimme hänen kanssaan realistisen ja tarkoituksenmukaisen työhönpaluusuunnitelman, ja autan kuntoutujaa myös sen konkreettisessa toteutuksessa. Työhönpaluu voi tapahtua esimerkiksi uudella työpaikalla tapahtuvan työkokeilun tai uudelleen koulutuksen avulla. Työotteeni on valmentava, omaa toimijuutta tukeva ja ratkaisukeskeinen. Perustyössäni hyödynnän vahvasti psykologitaustaani mm. kuntoutujan motivoinnissa, osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden määrittelyssä ja päätöksien teossa. Lisäksi työhöni kuuluu erikseen ammatinvalinta- ja uraohjauspsykologin tehtäviä. Olen päässyt osallistumaan myös erilaisiin kehittämistehtäviin, projektityöhön ja perehdyttämiseen.

Työviikot vaihtelevat todella paljon, ja toiveeni monipuolisesta ja nopeasti kehittyvästä työnkuvasta ovatkin toteutuneet erinomaisesti. Voin itse vaikuttaa pitkälti siihen, miten työni arjessa teen. Kuntoutujien kanssa voin tehdä töitä kasvotusten, puhelimitse ja sähköpostilla. Lisäksi pidän yhteyttä toimeksiantajiin, työnantajiin, yrityksiin, oppilaitoksiin ja terveydenhuollon toimijoihin. Myös erilaiset palaverit kuuluvat osaksi arkea. Voin myös työskennellä joko itsenäisesti tai yhdessä tiimimme kanssa. Tällä hetkellä tiimiimme kuuluu lisäksi yksi toinen psykologi ja konsulttiemme taustat ja osaaminen vaihtelevat laajasti. Työtä voin tehdä avotoimistosta, puhelinkopista, neuvottelutiloista tai kotoa käsin. Tiimimme on valtakunnallinen ja työhön kuuluu myös jonkin verran matkustelua ympäri Suomea. Näin ollen työ on hyvin vaihtelevaa ja tavanomaista työviikkoa on mahdoton määritellä.

Parasta työssäni on sen monipuolisuus ja vaihtelevuus sekä mahtava tiimimme. Pidän myös siitä, että työn tulokset ovat hyvin konkreettisia – työni auttaa vaikeissa tilanteissa olevia henkilöitä löytämään uuden ammatin tai urapolun itselleen. Konkreettisten tulosten saavuttaminen on ollut minulle henkilökohtaisesti hyvin palkitsevaa ja kuntoutujilta saadut palautteet ja kiitokset korvaamattomia. Toki työssä on myös haasteensa, ja työ haastaa mielestäni esimerkiksi paineensietokykyä, ideointikykyä, pitkäjänteisyyttä ja muutoksensietokykyä. Suurimmat paineet ja odotukset työhön liittyen tulevat mielestäni itseltäni, kun taas ulkoiset aikataulupaineet ja tavoitteet ovat sivuosassa työn kuormittavuutta arvioitaessa. Suurempia haasteita on puolestaan pyritty ennaltaehkäisemään mm. hyvällä esimiestyöllä ja työnantajan tarjoamalla työnohjauksella.

Psykologian opinnot eivät suoraan ole valmistaneet henkilöstökonsultin tehtäviin, mutta opinnot ovat kuitenkin tukeneet vahvasti alalle työllistymistä. Keskeisin hyöty on varmasti ollut vuorovaikutus- ja haastatteluvalmiuksista sekä opinnoista omaksutuista ajattelumalleista: mietin syitä, motiiveja ja vaikuttimia kuntoutujien tilanteiden taustalla ja heidän tulevalla urapolullaan, asetan hypoteeseja, reflektoin, olen tarvittaessa kriittinen ja konfrontoin, mietin ratkaisuvaihtoehtoja, tuen ongelmanratkaisuprosesseissa, annan tietoa, sovellan osaamistani uusiin tilanteisiin… Myös tiedot esimerkiksi mielenterveyshäiriöistä ja oppimisvaikeuksista helpottavat eri taustaisten kuntoutujien kohtaamisessa ja heidän tilanteidensa ymmärtämisessä. Lisäksi testimenetelmät ovat ajoittain käytössä työssäni. Alakohtainen osaaminen on puolestaan tullut puhtaasti työelämästä.

Itse koen löytäneeni oman paikkani työelämästä ainakin toistaiseksi. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että itselleni tämä tilaisuus tarjoutui uteliaisuuden ja uskaltamisen kautta sekä ennen kaikkea sattumalta. Kannustaisinkin myös muita kokeilemaan rohkeasti sekä etsimään omaa paikkaansa ja työtehtäviä avoimin mielin.

Haluatko tietää lisää?

Lue: https://www.barona.fi/palvelu/tyokykypalvelut/

Kysy: anni.rantanen@barona.fi

rantanen_anni_henkilosto

– Anni Rantanen


Hakemisto

1. Nuorisopsykiatrinen osasto

2. Toisen asteen koulupsykologi

3. Tohtorikoulutettava

4. Lasten neuropsykolgia

5. Henkilöstökonsultti

6. Psykologina myyntityössä

7. Kliininen psykologi

8. Terveyskeskuspsykologi

9. Yrittäjä

10. Perheneuvola

11. Työterveyspsykologi

12. Psykologina psykiatrikeskuksella

13. Pelipsykologi

Leave a Reply

Your email address will not be published.