April 11, 2012

SPOL ry

Mikä SPOL?

SPOL eli Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto on Suomen psykologian opiskelijoiden yhteinen kattojärjestö. Olet automaattisesti SPOL:n jäsen, mikäli olet oman ainejärjestösi jäsen. SPOL:n tavoitteena on

  • toimia psykologian opiskelijoiden edunvalvojana
  • edistää ainejärjestöjen välistä yhteistyötä
  • tarjota jäsenistölleen mahdollisuus verkostoitumiseen
  • luoda yhdysside opiskelijoiden ja ammatillisten järjestöjen välille
  • tukea psykologian opiskelijoiden yhteistä toimintaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Näiden lisäksi SPOL tarjoaa jäsenistölleen erilaisia psykologista tietoa lisääviä ja ammatillista identiteettiä kasvattavia koulutustilaisuuksia ja pyrkii tekemään toimintaansa tunnetuksi erilaisten tapahtumien muodossa. 

Valtakunnan laajuinen

SPOL edustaa psykologian opiskelijoita useissa alan yhdistyksissä ja järjestöissä sekä Suomessa että ulkomailla – keskeisimpänä näistä yhteistyö Suomen Psykologiliiton kanssa. Yhteistyökanaviensa kautta SPOL vaikuttaa opiskelijoita koskeviin päätöksiin kansallisella tasolla. Maamme psykologian laitoksiin SPOL:lla on kytkös kansallisten kanavien lisäksi ainejärjestöjen kautta. Kontaktiensa avulla SPOL valvoo opiskelijoiden etua ammattikentillä, edistää heidän ammatillista tietoisuuttaan ja valmiuksiaan vaativaan ammattiin sekä hankkii mahdollisuuksia osallistua koulutustilaisuuksiin opintojen ulkopuolella.

Kaupunkien välinen

Kukin ainejärjestö lähettää SPOL:n hallitukseen kaksi jäsentä yhden vuoden edustuskaudeksi kerrallaan. Hallituksen tehtävänä on ankaran kokoustamisen ja ammatillisten yhteyksien luomisen lisäksi kehitellä rakentavaa ja purkavaa toimintaa opiskelijoilleen. Tavoitteena on tiivis yhteistyö, ystävyys ja avunanto eri kaupunkien ainejärjestöjen välillä.

Opiskelijan oma

Kun psykologian opiskelija liittyy ainejärjestöönsä, hän liittyy samalla myös SPOL:iin. SPOL:n tavoitteena on imaista uusi opiskelija psykologian opiskelun, tutkimuksen ja ammattilaisuuden maailmaan. Näin opiskelija saa varhain kattavan käsityksen tieteenalastaan. Samalla hän kytkeytyy kollegiaaliseen verkostoon, josta tulee varmasti olemaan hyötyä myös opintojen jälkeisessä elämässä.

Opiskelijan etujen valvoja

SPOL:n yksi merkittävä tehtävä on valvoa jokaisen Suomen psykologian opiskelijan opiskeluun liittyviä etuja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että olemme mukana vaikuttamassa niin yliopistoissa tapahtuvaan opetukseen kuin muihinkin opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviin seikkoihin. Voit tutustua menneisiin sekä meneillä oleviin projekteihimme täällä.

SPOL:n arvot

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto on muodostanut toiminnalleen viralliset arvot. Arvot on hyväksytty sekä SPOL:n hallituksen että kaikkien SPOL:n jäsenjärjestöjen (Cortex, Fobia, Impuls, Kompleksi, Oidipus, Stimulus ja Defenssi) kesken. SPOL:n hallitus pyrkii pohjaamaan kaikki toiminnassaan tekemät päätökset jatkossa näiden neljän arvon pohjalle:

  1. Yhteisöllisyys – Yhteisöllisyys tarkoittaa SPOL:n osalta psykologian opiskelijoiden ammatillista yhteisöllisyyttä ja eri kaupunkien opiskelijoiden välistä yhteistyötä. SPOL ry tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia verkostoitumiseen sekä yhdessä viihtymiseen.
  2. Opiskelijoiden etu – SPOL ry pyrkii toiminnallaan ajamaan psykologian opiskelijoiden etua Suomessa. Opiskelijoiden etua pyritään ajamaan esimerkiksi koulutuspolitiikan keinoin.
  3. Hyvinvointi – SPOL ry pyrkii tekemään kaikki päätöksensä siten, että ne edistäisivät hyvinvointia. Hyvinvointia pyritään edistämään sekä psykologian opiskelijoiden keskuudessa että mahdollisesti myös laajemmin esimerkiksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta.
  4. Yhdenvertaisuus – Yhdenvertaisuudella tarkoitamme sitä, että kaikilla Suomen psykologian opiskelijoilla on samankaltainen mahdollisuus osallistua SPOL ry:n toimintaan ja tuntea olonsa turvalliseksi SPOL ry:n järjestämässä toiminnassa ainejärjestöstä, sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja muista tekijöistä riippumatta. SPOL ry:n hallitus pyrkii omalla toiminnallaan ja päätöksillään edistämään psykologian opiskelijoiden välistä tasa-arvoa ja mahdollisuuksien mukaan puuttumaan sitä rikkovaan toimintaan.

Verified by MonsterInsights