May 28, 2012

SPOL på svenska

SPOL

 

SPOL (Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto), dvs. Förbundet för Finlands psykologistuderande är grundat 1968 och fungerar som en paraplyorganisation för lokala ämnesföreningar.

Ett riksomfattande förbund

SPOL representerar psykologistuderande i olika föreningar inom yrkesområdet både i Finland och utomlands. Samarbetet med Finlands Psykologförbund är ett av de mest centrala. Genom sina samarbetskanaler påverkar SPOL i beslut på nationell nivå som berör studerande. SPOL når vårt lands psykologiinstitutioner även genom samarbete med deras respektive ämnesföreningar. Genom sina kontakter övervakar SPOL studerandenas intressen på arbetsmarknaden, befrämjar yrkeskunnigheter och yrkesfärdigheter till ett krävande yrke samt erbjuder möjligheter att delta i skolning utanför studierna.

Ett förbund mellan städerna

Varje ämnesförening sänder två styrelsemedlemmar till SPOL för ett års representation åt gången. Styrelsens uppgift är förutom ett fordrande mötesliv och skapande av kontakter till yrkeslivet att utveckla uppbyggande och givande aktiviteter åt sina studeranden. Målet är ett tätt samarbete, vänskap och hjälpsamhet mellan de olika städernas ämnesföreningar.

Studerandens egna förbund

När en psykologistuderande går med i sin ämnesförening, går studeranden samtidigt med i SPOL. Målet för SPOL är att dra till sig nya studerande till studerandets, forskandets och yrkeskunnighetens värld. På detta sätt får studeranden tidigt en grundläggande förståelse i sitt vetenskapliga område. Samtidigt ansluts man till ett nätverk med kolleger, ett nätverk det säkert finns nytta av i livet efter studierna.

Samarbetet

SPOL samarbetar tätt med flera organisationer inom psykologiområdet och inom studerandes intressebevakning. En SPOL styrelsemedlem representerar psykologistuderande i varje enskild organisation.

 

PSYKOLOGILIITTO

Finlands Psykologförbund är psykologernas fackförbund. Förbundet försvarar sina medlemmars löne-, yrkes- och övriga förmåner, främjar psykologernas sysselsättning och yrkesutövning samt strävar till att öka användningen av psykologins tillämpningar på alla samhälleliga områden.

Psykologförbundet har för tillfället ca 6100 medlemmar. Alla medlemmar hör till förbundet genom en av 18 lokalföreningar. Medlemskapet i förbundet kostar 12 euro per år för studerande.

Som studerandemedlem i Psykologförbundet får du:

 • Tidsskriften Psykologi 8 gånger per år.
 • Tillgång till www-sidornas medlemsområde, där du hittar bl.a. psykologistuderandes lönerekommendationer, en guide till psykologpraktiken, anvisningar för skrivandet av ett utlåtande, yrkesetiska regler samt ett aktivt, intressant forum.
 • Möjlighet att säkerställa din framtid genom att ansluta dig till arbetslöshetskassan redan under studierna.
 • Personlig rådgivning i alla arbets- och professionsområden (även förbundets juridiska tjänster finns att tillgå).
 • Din egen lokalförenings erbjudna förmåner, såsom utbildningsmöjliheter och andra evenemang, medlemstidning mm.
 • 15% rabatt på Psykologien Kustannus- kurser
 • 25% rabatt på Förbundets och Edida Kustannus Persona Grata- bokserie.
 • Förmåner och rabatter från bl.a. Pohjola, Esso, Viking Line och Finlands resebyrå.
 • På förbundets nätsidor finns en lista på praktikplatser som betalar lön

SPOL har en ordinarie och en vicemedlem i Psykologförbundets styrelse, som sammankallas ca en gång i månaden. SPOL har även två ordinarie och fyra vicemedlemmar i Psykologförbundets förbundsfullmäktige, som sammankallas två gånger per år. Ämnesföreningarna har en egen ordinarie och vicemedlem i universitetsorternas lokalföreningar.

 

SUOMEN PSYKOLOGINEN SEURA RY

Finlands Psykologiska sällskaps rf:s uppgifter är att stöda och utveckla psykologisk forsknings- och publiceringsarbete, att vidareutveckla psykologiområdets praktiska verksamhet, samt att fungera som en länk mellan den psykologiska grundutbildningens och den tillämpade psykologins representanter i Finland. Sällskapet ger ut den vetenskapliga tidsskriften Psykologia. Till verksamheten hör också utdelning av stödbidrag och priser, samt agerandet som en av Psykologia-kongressens arrangörer.

Sällskapet har sex underavdelningar. Dessa består av beteendevetenskap, emotionsforskning, socialpsykologi, historikforskning, hälsopsykologi samt de unga forskarnas avdelningar, vilka behandlar områdets forskning och studiegällande frågor samt ordnar seminarier.

Studerande kan bli medlemmar i Finlands psykologisällskap, vilket berättigar till prenumeration av Psykologi-tidningen till priset av 22 euro i året. Första årets studerande får tidningen gratis för ett år.

SPOL har en ordinarierepresentant, samt en vicerepresentant i sällskapets styrelse.

 

PSYKOLOGIEN KUSTANNUS OY

Psykologien Kustannus Oy är ett av Finlands Psykologförbund och Finlands Psykologiska Sällskap ägt företag, som importerar, tillverkar och säljer psykologiska och närliggande testverktyg. Psykologien Kustannus Oy tillverkar också yrkesmässiga kompletteringsutbildningar för psykologer och närliggande professioner. Företaget hör till European test publisher group och är en av många utländska testutgivares representant i vårt land.

Psykologistuderandens utbildningsförmån för Psykologian Kustannus Oy:s ordnade utbildningar:

 • Studerande som hör till Psykologförbundet får 15 % rabatt från utbildningens normalpris
 • Studerande som inte hör till Psykologförbundet får 5 % rabatt från utbildningens normalpris
 • Om det blir över lediga platser, kan studeranden få delta i utbildningarna gratis. Det lönar sig att följa hemsidorna och försöka köa till sig en ledig plats! Kölistan fungerar enligt sista minuten – principen: när utbildningens anmälningstid är slut, kommer det ett anslag på hemsidorna om att det finns lediga platser. Sedan tas anmälningar till gratisplatserna enligt kölistans anmälningsordning. Studerande med en redan anmäld betald plats kan inte anmäla sig till en överloppsplats.

AOVA – AKAVA:S STUDENTDELEGERING

Psykologistuderande hör genom Psykologförbundet till AKAVA. Centralförbundet för högt utbildade arbetstagare och praktikanter, AKAVA, har 31 medlemsföreningar och fungerar som sina medlemmars intressebevakare och samhälleliga förespråkare. Medlem i AKAVA förbundet blir man genom avlagd examen eller på basen av profession. Genom medlemsföreningarna har AKAVA över 461 000 medlemmar.

SPOL har en ordinariemedlem och en vicemedlem i AKAVA:s studentdelegering AOVA, som svarar för akavastuderandes intressebevakning. Den fungerar som underordnad tilll AKAVA styrelsen och där representeras alla de medlemsföreningar som bedriver AKAVAs studentaktioner. AOVAs huvudsakliga uppgift är att framföra studerandenas perspektiv inför AKAVA:s beslut och riktlinjer.

Som intressebevakare för AKAVA har AOVA dessutom inflytande i bredare grad i det finländska samhället. AOVA främjar universitets- och yrkeshögskolstuderandes, samt högt utbildade nyexaminerades gemensamma riksomfattande rättigheter. Intressebevakningen inom AOVA riktar sig särskilt till områden inom högskolestuderandes arbetsliv som berör utbildning, arbetskraft och socialpolitik. AOVA har representanter i alla av AKAVA:s kommisioner, regionkommissioner med beräknade.

 

PSYKONET – PSYKOLOGIPROFESSIONENS SAMARBETSNÄTVERK

Psykonet är ett nätverk skapat av de universitet i Finland som lär ut psykologi (Jyväskylä, Helsingfors, Tammerfors, Joensuu, Åbo Universitet och Åbo Akademi). I verksamheten deltar dessutom Finlands psykologförbund, SPOL och Finlands psykologiska sällskap. Psykonets uppgift är att ordna och planera utbildningen genom samarbete mellan ovannämnda parter. Till detta hör bland annat universitetsspecifik profilering och arbetsuppdelning samt utveckling av nätverkets samarbete. Till Psykonets organisation hör en styrelse, ett specialutskott och tre huvudsakliga grundutbildningsutskott. SPOL fungerar som delegat i grundutbildningsutskottet.

Grundutbildningsutskottet

Planerar Psykonets gemensamma undervisning (t.ex. grundkurser), som förverkligas genom exempelvis videoförhandlingsapparatur. Arbetsgruppen har dessutom behandlat utvecklingen av psykologins praktiska studier, problem som uppstår under praktiken, motsvarighet mellan utbildningens och arbetslivet, samarbete i studerandeval och förändringar i forskningskonstitutionen.

 

EFPSA – THE EUROPEAN FEDERATION OF PSYCHOLOGY STUDENTS’ ASSOCIATIONS

Vad är EFPSA?

 • idéutbyte på europeisk nivå
 • stödjande av europeiskt vetenskapligt samarbete
 • stärkande av europeisk psykologiutbildning
 • växelverkan, även på yrkesmässig nivå
 • förbättring av europeiska psykologistuderandes rörlighet

Vad kan EFPSA erbjuda dig?

 • Intresserad av att resa? Travel-network är psykologistuderandenas logitjänst, som har medlemmar i hela Europa. Bli medlem nu!
 • Överväger du utbyte? Study Abroad informationstjänst om studier utomlands är en användbar källa.
 • Är du forskningsinriktad? Research Network- tjänstens mål är att erbjuda nya samarbetsmöjligheter i det vetenskapliga Europa.

EFPSA:s nätsidor uppdateras ständigt. Kolla upp de nyaste och mest intressanta kongresserna runt om i världen!

EFPSA:s samarbetspartners är EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) och IFISO (Informal Forum of International Student Organisations).

 

PYRY- PSYKOLOGERS SAMARBETSORGANISATION

Till PYRY:s styrelse hör två representanter från SPOL, Finlands psykologförbund samt från Finlands psykologisällskap. PYRY är en organisation som årligen stöder sina medlemsföreningar samt fungerar som borgenär för kongresser och andra händelser. Från PYRY kan man även ansöka om olika reseunderstöd, t.ex. för kongressbesök.

 

PSV- PSYKOLOGERNAS SOCIALA ANSVAR

Psykologernas Sociala Ansvar är en samarbetsorganisation grundad 1982 av psykologer och psykologistuderande, som arbetar för bl.a. fred, psykiskt välmående samt en socialt och ekologiskt gynnsam omgivning. PSV började som Psykologförbundets fredskommitté och har idag utvecklingsprojekt i Libanon, Turkiet, Palestina och Sri Lanka. PSV för finländsk psykologikunskatup till utlandet även genom det internationella Satusilta-projektet.

SPOL sänder varje år en ordinarie medlem och en vicemedlem till PSV:s styrelse. Studerande kan påverka PSV:s verksamhet genom dessa medlemmar, men även genom att delta i arrangerandet av PSV:s olika evenemang. Verksamheten kan understödas genom att bli stödmedlem (10euro/år för studerande) eller genom att direkt stöda olika utvecklingsprojekt på deras respektive insamlingskonton.

Förmåner

Underliggande länk ger en lista över alla AKAVA:s förbundsmedlemmars gemensamma medlemsförmåner:

www.jasenedut.fi

Kursförmån för Psykologien Kustannus

 • Psykologförbundets studerandemedlemmar får 15% rabatt på kurspriser
 • Andra studerande får 5% rabatt på kurspriserna
 • Om det blir över lediga platser till kurserna, kan studerande få delta gratis.

Som medlem i Finlands psykologiska sällskap får du:

Finlands psykologiska sällskap bjuder psykologins, utvecklingspsykologins och socialpsykologins första årets huvudämnesstuderande på en gratis årsprenumeration på Psykologia-tidsskriften (årsprenumerationen gäller för hela året som börjar vid inledandet av studierna).

Medlemskapet i Seura kostar 22 euro för ett år, och den innefattar 6 nummer av tidsskriften Psykologia. Meddela till addressen psykologia@genealogia.fi, ifall du vill bli medlem eller ifall du är första årsstuderanden och du vill ha en gratistidning!

 

 

 

Verified by MonsterInsights